مسیر دیتابیس SQLLITE در برنامه در دلفی

پیدا کردن مسیر  پایگاه داده SQLLite  در برنامه دلفی :

ابتدا کامپوننت  FDManager , FDConnection , FDPhysSQLLiteDriverLink  رو به یونیت  DataModule  اضافه می کنیم .

 

این  کد به شما کمک می کند بدون مشکل برنامه نهایی خود را به کاربر تحویل داده وکاربر بدون نیاز به انجام کار خاصی برنامه در هر کچای سیستم نصب کند , پایگاه داده با برنامه بدون مشکل مسیر ارتباط پیدا کند.

مسیر زیر مسیر اجرای برنامه است. دقت کنید ما پایگاه داده را در پوشه  Database  قرار داده ایم . در مسیر اجرای فایل اجرایی برنامه .

شما هم می توانید پوشه  Database  و فایل اجرایی را با هم در هر کجای سیستم خود یا کاربر نهایی قرار دهید .

 

دانلود سورس برنامه

Delphi , SQL , SQLLite ,Program


چاپ