دریافت File Version Delphi

تابع زیر فایل ورژن فایل اجرایی دفلی را بر می گرداند

رشته باز گردانده شده در  Function  زیر فایل ورژن برنامه اجرایی را به شما نمایش می دهد.


دلفی,ورژن,پاسکال,
Delphi,Program,Pascal,File,Version,Compile

 


چاپ