تبدیل تاریخ به Double در دلفی

بوسیله تابع زیر تاریخ ارسالی سیستم به تابع به صورت عدد  Double  بر گشت داده می شود.

Function MakeDate(Year, Month, Day: Integer): Double     ;

 

 

function MakeDate(Year, Month, Day: Integer): Double;
Var
  FullDate, StrYear, StrMonth, StrDay: String;

begin
  // if Year =0 then
  // StrYear :='00';

  case Month of // For Make Month 09 -> No 9 If Month In Range 0 .. 9
    1 .. 9:
      StrMonth := '0' + IntToStr(Month);
  Else
    StrMonth := IntToStr(Month);
  end;
  case Day of
    1 .. 9:
      StrDay := '0' + IntToStr(Day);
  Else
    StrDay := IntToStr(Day);
  end;

  FullDate := IntToStr(Year) + StrMonth + StrDay;

  FullDateString := IntToStr(Year) + '/' + StrMonth + '/' + StrDay;

  Result := StrToFloat(FullDate);

end;

 

 

===================

Var

dTemp : Double;

 begin

 dTemp := MakeDate (1399,1,1) 

/// (عدد برگشت داده شده در تابع بالا بصورت    13990101  می باشد)

end;

 

کلمات کلیدی :


دلفی,ورژن,پاسکال,
Delphi,Program,Pascal,File,Version,Compile,Double, Time ,Date,Return


چاپ