تاریخ شمسی در دلفی- Delphi

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در لفی :

 

با استفاده از یونیت SolarUtl که در همراه سمپل برنامه قرار دارد و قرار دادن آن در همراه سورس برنامه شما می توانید تاریخ جاری سیستم را از میلادی به شمسی تبدیل کنید.دقت کنید یونیت SolarUtl دارای توابع متعدد جهت تبدیل تاریخ می باشد که می توانید از آنها استفاده کنید.

 

 Uses SolarUtl ;

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption := Today_ShamsiDateString ;
end;

procedure TForm3.FormShow(Sender: TObject);
 var
   Year, Month, Day: Word ;
begin
  Year :=0 ; Month :=0; Day :=0;

  SolarDecodeDate(Now,Year,Month,Day);

//  if GregorianToSolar(Year,Month,Day) = True then
   begin
       Main_Year_SpinEdit3.Value  := Year ;
       Main_Month_SpinEdit2.Value := Month;
       Main_Day_SpinEdit1.Value   := Day;

   end;

end;

procedure TForm3.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
  MainTimeLabel.Caption := TimeToStr(Time);
end;

end.

 

دانلود سورس کد


کلمات کلیدی :
تاریخ شمسی, میلادی , تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,
دلفی,ورژن,پاسکال,
Delphi,Program,Pascal,File,Version,Compile,Double, Time ,Date,Return

 

 


چاپ