باز و بسته کردن DVD Rom در دلفی

باز و بسته کردن  DVD ROM   در دلفی :

 

 

با کد زیر درایور سیستم را می توانید باز و بسته کنید . دقت کنید یونیت MMSystem را باید در برنامه اضافه کنید .

 

 

 Uses MMSystem ;
{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

   mciSendString ('Set cdaudio door open wait', nil, 0, handle) ;
// Open The CD ROM


end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
mciSendString ('Set cdaudio door closed wait', nil, 0, handle) ;
// Close The CD ROM

end;

 

کلمات کلیدی :
تاریخ شمسی, میلادی , تبدیل تاریخ میلادی به شمسی ,
دلفی,ورژن,پاسکال,DVD,Rom,Open and Close DVD Rom,Driver
Delphi,Program,Pascal,File,Version,Compile,Double, Time ,Date,Return

 

 


چاپ