جشنواره پاییزه اینترنت وایرلس

سرویس های شش ماهه اینترنت وایرلس

در این جشنواره کلیه سرویس های ارائه شده به صورت تخفیف و به مدت شش ماه همراه با چهار برابر ترافیک داخلی جهت مشترکین در نظر گرفته شده است.

مشترکین قدیمی و جدید می توانند جهت دریافت سرویس به سایت کاربران و یا دفتر فروش اینترنت ساحل مراجعه کنند.

 


چاپ